Tiedotteet 2020

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän vt3 Helsingby-Laihian YVA-selostuksesta (Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri –vastuualue suunnittelee valtatien 3 parantamista Mustasaaren Helsingbyn ja Laihian keskustan välisellä alueella. Suunnittelualueen pituus on noin 14 km ja se alkaa Mustasaaren Vikbyssä valtatien 8 eritasoliittymästä ja yhdistyy Laihialla Maunulan eritasoliittymään.

Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely). Hankkeesta vastaava on laatinut hankkeesta ja sen eri vaihtoehdoista ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, jossa on arvioitu viiden eri tielinjausvaihtoehdon ympäristövaikutuksia. Kahdessa vaihtoehdossa valtatietä kehitetään pääsääntöisesti nykyisellä paikalla 2+2 -kaistaiseksi ja kolmessa vaihtoehdossa uusi moottoritie (2+2 kaistaa) rakennetaan maakuntakaavan mukaisesti nykyisen valtatien eteläpuolelle. Lisäksi selostuksessa on arvioitu ympäristövaikutuksia, mikäli parantamistoimenpiteitä ei toteuteta.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivalle Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle on toimitettu arviointiselostuksen kuulemisessa yhteensä 36 lausuntoa, asiantuntijakommenttia ja mielipidettä. Selostuksessa esitetyn arvion, kuulemisen ja oman tarkastelun perusteella YVA-yhteysviranomainen on todennut, että hankkeen kaikilla vaihtoehdoilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Hankkeen positiivisimmat vaikutukset kohdistuvat liikenneturvallisuuteen ja liikenteensujuvuuteen, mutta rinnakkaistiejärjestelyt voivat myös pidentää paikallisliikenteen ajomatkoja. Valtatien kehittäminen pääsääntöisesti nykyisellä paikalla on arvioitu aiheuttavan merkittäviä haitallisia tulvavaikutuksia, kun taas erityisesti maakuntakaavan mukaisilla linjausten merkittävimmät negatiiviset ympäristövaikutukset aiheutuvat maisemaan, peltojen pirstoutumiseen ja eläimistöön kohdistuvista vaikutuksista. Osan linjauksista kulkee luokitelluilla pohjavesialueilla ja koska suunnittelualue sijaitsee alueella, jossa happamien sulfaattimaiden esiintymisriski on suuri, hankkeesta voi aiheutua myös hapanta valuntaa vesistöön.  

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan minkään arvioidun vaihtoehdon ympäristövaikutukset eivät ole selkeästi muita vaihtoehtoja vähäisemmät, mutta vaihtoehdoilla, joissa valtatietä kehitetään pääsääntöisesti nykyisellä paikalla, on vähemmän suuria kielteisiä ympäristövaikutuksia kuin vaihtoehdoilla, joissa uusi moottoritie rakennetaan nykyisen valtatien eteläpuolelle.

Arviointiselostus ja ELY-keskuksen perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta 

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Elina Venetjoki, puh. 0296 026 403

Päivitetty