› Takaisin graafiseen esitykseen

Liikenneturvallisuus

ELY-keskukset edistävät liikenneturvallisuutta tienpidon toimilla ja tekemällä yhteistyötä mm. Liikenneturvan, poliisin, pelastuslaitoksen ja kuntien kanssa.

Kuvituskuva

Ennalta ehkäisevää liikenneturvallisuustyötä tehdään yhteen sovittamalla maankäytön ja liikenteen suunnittelua. Liikenneonnettomuuteen joutumisen riskiä pyritään vähentämään ja onnettomuuksien seurauksia lieventämään parantamalla liikenneympäristöä sekä ylläpitämällä nopeusrajoitusjärjestelmää. ELY-keskukset parantavat liikenneympäristöä mm. tieympäristöä pehmentämällä sekä rakentamalla esimerkiksi keskikaiteita ja kevyen liikenteen väyliä.

ELY-keskukset tukevat kuntien liikenneturvallisuustyötä osallistumalla kuntien liikenneturvallisuusryhmien toimintaan ja aktivoimalla kuntia liikenneturvallisuussuunnittelussa.

Liikenneturvallisuuden edistäminen tienpidossa

Liikkumisen turvallisuuden varmistaminen on tärkeimpiä tavoitteita tieverkon päivittäisessä kunnossapidossa ja ylläpidossa, johon suurin osa tienpidon rahoituksesta käytetään. Talvisin liikenneturvallisuudesta huolehditaan oikea-aikaisella liukkaudentorjunnalla ja muulla talvihoidolla. Ajoratamerkinnöillä, näkemäraivauksilla sekä päällystekorjauksilla turvataan liikkumista koko tieverkolla.

Liikenneympäristön turvallisuusongelmia ratkaistaan ensisijaisesti pienillä kustannustehokkailla toimenpiteillä, joita toteutetaan vuosittain määritellyn rahoituksen puitteissa. Priorisoimalla pyritään löytämään ja toteuttamaan vaarallisimmat ja vaikuttavimmat kohteet. Parantamistoimissa painottuvat taajamat ja päätiet, koska niihin kohdistuvien toimenpiteiden liikenneturvallisuusvaikutukset ovat tehokkaimpia.

Taajama-alueiden turvallisuutta parannetaan hillitsemällä ajonopeuksia ja toteuttamalla pieniä liikenneympäristön parantamistoimia. Lasten ja koululaisten liikkumista turvataan kehittämällä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä sekä parantamalla tienylityksiä koulumatkareiteillä. Suojateiden parantamiskohteet priorisoidaan ja niistä toteutetaan tehokkaimmat.

Pääteillä liikenneturvallisuutta parantavia pieniä kustannustehokkaita toimia ovat muun muassa automaattinen nopeusvalvonta, selkeät tiemerkinnät, kaiteiden rakentaminen ja kunnostaminen, nopeusrajoitusten tarkistaminen ja tehokas tiedottaminen häiriötilanteista. Uusia keinoja etsitään aktiivisesti kokeilujen ja pilottien kautta.

Mietitkö kehitysehdotuksen tekemistä?

Oletko huolissasi maanteiden kunnosta tai liikenneturvallisuudesta ja haluaisit asiaan parannusta? Kehitysehdotuksen tekeminen on nykyisin vaivatonta Palauteväylän kautta. Tarkista ensin Ehdotusapurista, kannattaako toimenpidettä ehdottaa.

Ehdotusapuri -arviointityökalun avulla voi testata etukäteen oman kehitysehdotuksen realistista toteutumismahdollisuutta, sillä emme voi toteuttaa kaikkia toimenpiteitä. Toisinaan toteutuksen estää rahoituksen puute ja toisaalta pienempienkin toimenpiteiden toteutuminen edellyttää liikenneympäristöön liittyvien kriteerien täyttymistä.

Yhteistyössä turvallisuusvisiota tavoitellen

Tieliikenteen turvallisuusvisiona on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua liikenteessä. Liikenneturvallisuuden parantaminen on yksi ELY-keskusten keskeisimmistä tavoitteista.

Arjen liikenteessä korostuu jokaisen tiellä liikkujan vastuullinen käyttäytyminen, kuten turvavöiden käyttö, liikennesääntöjen noudattaminen, muiden liikkujien huomioiminen ja kestävät kulkutapavalinnat. Valistus- ja tiedotustyön tavoitteena on tienkäyttäjän liikennekäyttäytymiseen ja asenteisiin vaikuttaminen niin, että liikkuminen on terveellistä, turvallista ja taloudellista.

Asenteisiin vaikuttaminen on jatkuvaa työtä ja liikenneturvallisuuden perusteluviestintää tehdäänkin eri toimijoiden yhteistyönä. Liikenneturvallisuuden eteen tehtävää yhteistyötä kuntien, poliisiin, Liikenneturvan ja elinkeinoelämän kanssa on tavoitteena syventää entisestään. Painopisteenä on kuntien liikenneturvallisuustyön, erityisesti elinikäisen liikennekasvatustyön, tukeminen. Paras tulos saadaan pitkäjänteisellä toiminnalla, jonka myötä liikenneturvallisuusasioiden näkyvyys ja arvostus lisääntyvät sekä erilaisten liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden hyväksyttävyys paranee.

Liikennekasvatustyön resurssipulaa helpotetaan sopivasti mitoitetulla alueellisella yhteistyöllä, jonka tavoitteena on myös hyvien kokemusten jakaminen. Kuntien ja ELY-keskuksen yhteisillä turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmien ja niiden seurannan avulla ohjelmoidaan maantie- ja katuverkon pienimpiä turvallisuustoimia, kuten suojateiden liikenneturvallisuuden parantamisia ja nopeusrajoitustarkistuksia sekä koordinoidaan yhteistyötä. Kuntien liikenneturvallisuustyön tukena toimivat monin paikoin ns. liikenneturvallisuuskoordinaattorit tai -toimijat. He ovat useimmiten konsultteja, joiden kustannuksista kunnat tai kunnat ja ELY-keskus yhdessä vastaavat.

ELY-keskusten alueellisille sivuille voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Liikenneturvallisuus - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

(Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus  vastaa liikenneasioista Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla.)

Kaikissa kolmessa maakunnassa tapahtuu loukkaantumiseen ja kuolemaan johtaneita onnettomuuksia asukasta kohden valtakunnallista keskiarvoa enemmän. Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla myös henkilövahinko-onnettomuuksien vakavuusaste on maan keskiarvoa suurempi.

Tieliikenteen turvallisuuden parantamisen keskeisiä haasteita ovat pääteiden kohtaamis- onnettomuuksien ja taajamien kevyen liikenteen onnettomuuksien vähentäminen sekä ihmisten asenteiden ja toimintamallien muuttaminen turvallisuushakuisemmiksi. Viime vuosina myös mopo-onnettomuuksien määrä on lisääntynyt.

Liikenneturvallisuutta parannetaan nopeusrajoitusmuutoksin, tekemällä täristäviä keski- ja reunaviivoja päällysteiden uusimisen yhteydessä vilkkaimmilla tieosuuksilla sekä toteuttamalla liikennettä vähentäviä tilusvaihtoja ja yksityisteiden järjestelysuunnitelmia. Tievalaistusta saneerataan valovoimakkuudeltaan riittäväksi ja energiaa säästäväksi. Valaistuksen uusimista tehdään muutamassa kiireellisessä kohteessa. Nykyisten tiekaiteiden jatkaminen ja standardin nostaminen nykyohjeita vastaaviksi tehdään pääteillä ja tärkeimmillä seututeillä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteuttaa vuosittain muutaman kevyen liikenteen väylän kuntien rahoittamana.

Yhteistyö

Yhteistyö eri toimijoiden kesken on tärkeää, jotta vähäiset resurssit saadaan käytettyä mahdolli- simman tehokkaasti. Liikenteen ja kuntien maankäytön huolellisella yhteensovittamisella voidaan vähentää liikenteen tarvetta ja edistää turvallisen joukkoliikenteen mahdollisuuksia. Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa valvomalla ja ohjaamalla liikennettä nykyistä tehokkaammin sekä käyttämällä paremmin hyväksi uusia teknisiä järjestelmiä. Niiden käyttöönotto edellyttää kuitenkin uutta lainsäädäntöä ja eri hallinnonalojen yhteistyötä. Tämä vaatii uutta turvallisuuteen tähtäävää ajattelua, muiltakin kuin liikennesuunnittelijoilta. Ylinopeuksien torjuntaan on tehokkaana apuna ollut automaattinen nopeusvalvonta.

Nauhamainen asutus sekä suorat ja tasaiset tieosuudet alueemme haasteena

Alueellemme tyypillisiä ongelmia, liikenneturvallisuuden kannalt,a ovat nauhamainen asutus teiden varsilla ja suuret liittymätiheydet. Hajaantuneesta asutuksesta aiheutuu vakavia liittymä- onnettomuuksia sekä suuri kevyen liikenteen väylien tarve. Tilannetta voidaan parantaa vähentämällä liittymiä ja tekemällä jäljelle jäävästä liittymästä turvallisempi. Toinen tyypillinen piirre alueellamme ovat suorat ja tasaiset tieosuudet, jotka luovat virheellisen turvallisuudentunteen korkeiden ajonopeuksien käyttöön.


Päivitetty